gallery/catta2017

Samojed

Mitttelspitz

 

Uppfödning av Samojed sen 1995  &  Mittelspitz sen 2012